Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o.

Rubešova 83/10
120 00 Praha 2
IČ: 27212131
DIČ: CZ27212131

Právní služby

Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o. poskytuje svým klientům komplexní právní služby, zejména se však zaměřuje na oblast práva občanského, korporátního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a práva správního, správy pohledávek, jakož i registrace patentů a ochranných známek, včetně zastupování při řešení souvisejících sporů, ať už na úrovni mimosoudní, soudní či v rámci rozhodčího řízení.

 • Závazkové právo
  • příprava a sepis smluv
  • zajištění závazků, včetně směnek a šeků
  • právní posouzení závazkových vztahů a to jak v rámci smluv uzavřených mezi podnikateli, tak i smluv uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem
  • odpovědnost za vady
 • Náhrada škody
  • z porušení závazkových vztahů
  • z porušení absolutních práv (zejména náhrada škody vyplývající z újmy na zdraví a zásahu do osobnostních práv)
  • z porušení pracovněprávních vztahů
 • Korporátní právo
  • zakládání obchodních korporací včetně získání podnikatelských oprávnění
  • řízení obchodních korporací, zasedání představenstev, organizace valných hromad
  • úpravy a změny společenských smluv a zakladatelských listin
  • změny základního kapitálu obchodních korporací
  • smlouvy o výkonu funkce
  • přeměny obchodních korporací
  • likvidace obchodních korporací
 • Právo nemovitostí
  • komplexní příprava dokumentace pro převody nemovitostí a bytů
  • příprava dokumentace pro developerské projekty zahrnující i dokumentaci týkající se stavebního či finančního zajištění projektů
  • zastupování v jednání s katastrálními, stavebními a jinými správními úřady
  • nájmy a podnájmy bytových a nebytových prostor, včetně nemovitostí jako celku
  • vztahy související s realizací věcných práv, zejména práva zástavního
  • správa nemovitostí
 • Správa nemovitostí
  • audit pohledávek
  • vymáhání pohledávek
  • uplatnění zajišťovacích instrumentů
 • Pracovní právo
  • příprava pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • zastupování při řešení sporů souvisejících s pracovním poměrem (zejména vztahy související s ukončením pracovního poměru), ať už na úrovni mimosoudní, soudní či v
  • rámci rozhodčího řízení.
 • Správní právo
  • stavební právo
  • živnostenské právo
  • přestupkové právo

Řešení případných spotřebitelských sporů

V souladu se zák. č. 634/19921 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů tímto informujeme spotřebitele, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz